Бау мит Про фил цок ълен с во до от кап<br>(Bau mit Soc kel Pro fil) ПРОФИЛИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Цок ълен про фил от алу ми ний с во до от кап и окан тва не на го ре за завършване
на то плоизо ла цион на та си сте ма в област та на цок ъла.
Дъл жи на 250 см; широчина - в за ви си мост от де бе ли на та на
топлоизолацион на та пло скост.
Продукти на уникални цени
Мурексин
Уплътнително фолио (Dichtfolie)
Цена: моля позвънете
Продукти за материали от керамика и камък
ECO PRIM T
Цена: моля позвънете
Продукти за дървени подове
ECO PRIM PU 1K TURBO
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
IDROSILEX
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
EPORIP TURBO
Цена: моля позвънете
Добавки за бетон
DYNAMON NRG 1010
Цена: моля позвънете
Продукти за топлоизолация
MAPETHERM ADHESIVE FOR EPS
Цена: моля позвънете