Бау мит Про фил цок ълен с во до от кап<br>(Bau mit Soc kel Pro fil) ПРОФИЛИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Цок ълен про фил от алу ми ний с во до от кап и окан тва не на го ре за завършване
на то плоизо ла цион на та си сте ма в област та на цок ъла.
Дъл жи на 250 см; широчина - в за ви си мост от де бе ли на та на
топлоизолацион на та пло скост.
Продукти на уникални цени
Вебер _ Weber
weber.col Стандарт
Цена: моля позвънете
SOLA - Прецизни измервателни уреди
Алуминиеви нивелири AZB SOLA
Цена: моля позвънете
Баумит
Bosch Professional Blue Series
Bosch Professional Blue Series